Κατηγορία: έντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)