Κατηγορία: Μετοχική Εταιρεία Εκμεταλλεύσεως Κτήματος Βούλας (ΜΕΕΚΒ)