Κατηγορία: Μ.Ε.Ε.Κ.Β.   (Μετοχική Εταιρεία Εκμεταλλεύσεως Κτήματος Βούλας)